top of page

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕಯ್ಯಾರ್

ಬಂದಿಯೋಡಿನಿಂದ 6ಕಿ.ಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿಈ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಇವರ ನಾಗ ಬಣವು ಇಚ್ಲಾಡಿಯಲ್ಲಿಇದೆ.

bottom of page