top of page
Banner1.jpg

ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರ ತಿಗ್ ಬಾಕುಡೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ?

1/8/22, 9:00 pm

ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದಾದ ?
ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರ ತಿಗ್ ಬಾಕುಡೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ?

https://www.youtube.com/watch?v=pgK3ns3ZBAc


ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ದಾದ ?  ತುಳು ಸಂಸ್ಕ್ರ ತಿಗ್  ಬಾಕುಡೆರೆನ ಕೊಡುಗೆ ದಾದ ?  ಈ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮದಿಮೆದ ಸಂರ‍್ಭಡ್ ಪೊದಿಕೆ ಕಟ್ಟುನ ವಿಶೇಷ ದಾದ ?  ಬಾಕುಡೆರೆನ ದೈವರಾಧನೆದ ಪೊಲಬು ದಾದ?   ಪಲ್ಲಿ ತೋಕುರು ಬಾಕುಡೆದಿ ಪಂಡ ಏರ್ ?  ರ‍್ನ ಕರ‍್ಣಿಕ ದಾದ ? COPYRIGHTS - NAMMA TV : Katalysts Productions Pvt. Ltd. The OFFICIAL YOUTUBE Channel of NAMMA TV Channel

bottom of page